Trauksmes celšana


Trauksmes cēlējs ir fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus Uzņēmumā, vai dibinot tiesiskās attiecības ar Uzņēmumu, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai sniedz pakalpojumus Uzņēmumam.

Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi par iespējamiem pārkāpumiem, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, īpaši par šādiem pārkāpumiem, kā: korupciju, krāpšanu, izvairīšanos no nodokļu samaksas, sabiedrības veselības apdraudējumu, pārtikas drošības apdraudējumu, būvniecības drošības apdraudējumu, vides drošības apdraudējumu, darba drošības apdraudējumu, sabiedriskās kārtības apdraudējumu, cilvēktiesību pārkāpumu, pārkāpumu publisko iepirkumu jomā, pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā, konkurences tiesību pārkāpumu.

Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana vai ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu!

Kā trauksmes cēlējs var ziņot par pārkāpumu?

Trauksmes cēlējs informāciju par iespējamu pārkāpumu (turpmāk - Iesniegums) sniedz saskaņā ar ziņojuma veidlapu un to iesniedz:
 • nosūtot uz e-pasta adresi: [email protected];
 • nosūtot pa pastu Galdusalas 1, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4336 ar norādi “Trauksmes celšanas ziņojums”;
 • personīgi atbildīgajiem par trauksmes celšanu – ražošanas vadītājam Mārtiņam Dulamanim vai personāla vadītājai Sandrai Cukermanei-Apinei;
 • valdes loceklim Ingaram Ūdrim, ja iesniegumu sniedz par kādu no atbildīgajām personām.
Ja trauksmes cēlējs iesniegumu atbildīgajai personai sniedz mutvārdos, atbildīgā persona to trauksmes cēlēja klātbūtnē noformē rakstveidā, izmantojot ziņojuma veidlapu.

TRAUKSMES CĒLĒJA VEIDLAPA

Kas notiek tālāk?

 • Atbildīgā persona trauksmes cēlēju ziņojumus reģistrē Trauksmes cēlēju ziņojumu reģistrā.
 • Saņemot iesniegumu, atbildīgā perona nekavējoties, bet ne vēlāk, kā septiņu dienu laikā, izvērtē tā pirmsšķietamu atbilstību Trauksmes celšanas likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm un pieņem lēmumu par tā atzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu. Par pieņemto lēmumu atbildīgā persona informē trauksmes cēlēju triju dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
 • Ja iesniegums nav Uzņēmuma kompetencē, atbildīgā persona to desmit dienu laikā pārsūta izskatīšanai pēc piekritības atbildīgajai institūcijai, par to rakstveidā informējot trauksmes cēlēju.
 • Ja iesniegums nav atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, bet tā iesniedzējs norāda, ka vēlas saņemt atbildi pēc būtības, atbildīgā persona veic atzīmi, ka iesniegums sākotnēji tika iesniegts kā trauksmes cēlēja ziņojums, bet par tādu nav atzīts un virza tālākai izskatīšanai komisijā.
 • Atbildīgā persona pseidonimizē personas datus vai citu informāciju, kas atklāj trauksmes cēlēja identitāti vai tās fiziskās vai juridiskās personas identitāti, par kuru ziņojis trauksmes cēlējs, un pseidonimizētu trauksmes cēlēja ziņojumu.
 • Trauksmes cēlēja ziņojumu pēc būtības izskata ar Uzņēmuma valdes locekļa rīkojumu izveidota komisija, ne mazāk kā trīs cilvēku sastāvā.
 • Trauksmes cēlēja ziņojuma saņemšanā, reģistrēšanā, izvērtēšanā iesaistītās personas nodrošina, ka, informējot personu, kura minēta Trauksmes cēlēja ziņojumā, par viņas datu apstrādi, netiek apdraudēts Trauksmes cēlējs (netiek atklāta tā identitāte). Trauksmes cēlēja ziņojumā norādītie personas dati, tostarp trauksmes cēlēja vārds, uzvārds un kontaktinformācija, ir īpaši aizsargājami. Šo informāciju zina tikai personas, kurām tas ir nepieciešams ziņojuma apstrādei, izskatīšanai un personas aizsardzībai. Trauksmes cēlēja personas dati tiek apstrādāti un glabāti atbilstoši visām personas datu aizsardzības normām. Vienlaikus trauksmes cēlēja personas datus bez objektīva iemesla un bez trauksmes cēlēja piekrišanas aizliegts nodot personām, kuras nav saistītas ar ziņojuma saņemšanu, izskatīšanu un personas aizsardzību.
 • Izskatot trauksmes cēlēja ziņojumu, komisijai ir tiesības pieprasīt un saņemt tā izskatīšanai nepieciešamo informāciju un paskaidrojumus.
 • Ja trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas laikā konstatēts pārkāpums, kura izskatīšana nav Uzņēmuma kompetencē, komisija trauksmes cēlēja ziņojumu nekavējoties pārsūta izskatīšanai pēc piekritības atbildīgajai institūcijai, par to rakstveidā informējot trauksmes cēlēju.
 • Ja trauksmes cēlējs vēlas par to pašu pārkāpumu iesniegt ziņojumu arī kompetentajā institūcijā agrāk nekā divu mēnešu laikā, viņš to var darīt, nezaudējot tiesības uz aizsardzību.
 • Par trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas rezultātiem komisija sniedz Uzņēmuma valdes loceklim atzinumu. Ja konstatēts pārkāpums, Uzņēmuma valdes loceklis veic nepieciešamās darbības atbildības piemērošanai, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 • Atbildīgā persona par trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas gaitu informē trauksmes cēlēju ne vēlāk kā divu mēnešu laikā.
 • Uzņēmums nodrošina, ka informācija par atklātajiem pārkāpumiem tiek publicēta, nodrošinot likumā noteikto prasību izpildi.
 • Publicētajā informācijā norāda pārkāpuma būtību, veidu, pārkāpuma izskatīšanas rezultātu, kādas sabiedrības intereses aizskartas. Publicējot informāciju, izvērtē riskus, lai nodrošinātu trauksmes cēlēja identitātes aizsardzību.
 • Uzņēmums veic regulāras pārbaudes un novērtējumus, lai nodrošinātu trauksmes celšanas sistēmas efektivitāti un atbilstību jaunākajiem tiesību aktiem, kā arī identificē un novērš iespējamos trūkumus.